fbpx
Posted

CSRD: dit moet je weten in 6 vragen en antwoorden

“Alle organisaties moeten aan de slag om aantoonbaar bij te dragen aan
het akkoord van Parijs.”

Met ingang van boekjaar 2023 moeten alle overheden en beursgenoteerde bedrijven in de EU verplicht rapporteren over hun impact op gebied van duurzaamheid. Met ingang van 1 januari 2026 moeten ook middelgrote en kleine ondernemingen dit gaan doen. 

Waarom?

In de Europese Green Deal liggen de afspraken naar een duurzaam en klimaatneutraal Europa vastgelegd. Er was al een richtlijn die bedrijven verplichte om sinds 2017 ‘niet financiële’ informatie openbaar te maken (2014/95/EU) en een richtlijn over jaarrekeningen voor bepaalde ondernemingsvormen.

Met deze Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) worden deze en andere richtlijnen en verordeningen aangepast en aangescherpt en in lijn gebracht met de doelen van de EU en de doelen van het Parijs-akkoord.

Wat zijn de overwegingen?

In de CSRD staan een heel aantal overwegingen (72 in totaal) opgenomen hoe en waarom deze tot stand is gekomen.

 • Een belangrijke overweging is het verbeteren van het ‘dubbele materialiteitsperspectief’. Dat houdt in dat organisaties moeten rapporteren over de risico’s die ze veroorzaken maar ook over de effecten van hun handelen in de praktijk.
 • Er is een overweging opgenomen die gaat over de zorgvuldigheid van het rapporteren. Het gaat daarbij over feitelijke en potentieel negatieve effecten van de activiteiten van de organisaties inclusief de toeleveringsketen.
 • Een overweging is ook dat de rapportage niet beperkt moet blijven tot de veroorzaakte impact in het verleden maar dat er ook moet worden gekeken naar de toekomstige impact. Hierdoor is er dus een plicht om een lange termijnvisie op te stellen.
 • Het rapporteren volgens de CSRD is niet meer vrijblijvend maar moet getoetst worden door een externe accountant.

Wat is de kern van deze verordening?

De kern van deze verordening is dat de klimaatdoelen uit het akkoord van Parijs nu ingebed worden in de financiële administratie. 

Richtlijn 2013/34/EU wordt als volgt gewijzigd:

[..]

Artikel 19 bis wordt vervangen door:

‘Artikel 19 bis

Duurzaamheidsrapportage

 1. Grote ondernemingen en, met ingang van 1 januari 2026, kleine en middelgrote ondernemingen die in artikel 2, punt 1), a), bedoelde ondernemingen zijn, nemen in het bestuursverslag informatie op die nodig is om inzicht te krijgen in de effecten van de onderneming op duurzaamheidsaspecten, alsmede informatie die nodig is om te begrijpen hoe duurzaamheidsaspecten van invloed zijn op de ontwikkeling, de prestaties en de positie van de onderneming.
 2. De in lid 1 bedoelde informatie bevat in het bijzonder:
  1. de veerkracht van het bedrijfsmodel en de strategie van de onderneming ten aanzien van risico’s in verband met duurzaamheidsaspecten;
  2. de kansen voor de onderneming op het gebied van duurzaamheidsaspecten;
  3. de plannen van de onderneming om ervoor te zorgen dat haar bedrijfsmodel en strategie verenigbaar zijn met de overgang naar een duurzame economie en met de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs;
  4. de wijze waarop in het bedrijfsmodel en de strategie van de onderneming rekening wordt gehouden met de belangen van de belanghebbenden van de onderneming en met de effecten van de onderneming op duurzaamheidsaspecten.

Wat betekent dit voor organisaties?

De CSRD betekent dus dat organisaties nu aan de slag moeten met het maken van lange-termijnplannen hoe ze gaan bijdragen aan het voorkomen van de opwarming van de aarde.

Wat betekent dit voor inkoop?

Voor inkopers wordt deze verordening relevant omdat de toeleveringsketen relevanter gemaakt is. Je zult dus moeten contracteren op basis van impact! Na dit contracteren wordt het contractmanagement vele malen belangrijker. Je zult moeten rapporteren of de gecontracteerde voorwaarden ook worden waargemaakt of dat het greenwashing was.

Wat betekent dit voor verkoop?

Voor verkopers wordt deze verordening relevant omdat de impact in de toeleveringsketen onderdeel is van de rapportage. Je kan jezelf als organisatie onderscheiden door nu in te spelen op deze verplichting en je impact inzichtelijk te maken.

Wil je hier meer over weten? Plan dan nu een vrijblijvend adviesgesprek in